تهران

دوشنبه 28 ام

IR , Tehran

30.67°C

مقداری ابری

دوشنبه 28 ام
فشار هوا1015
رطوبت16 %
سرعت باد3.53 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 30.67°C 32.2°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 29.46°C 30.27°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 27.7°C 28.69°C
 • سه شنبه 29 ام 07:30:00 28.13°C 28.13°C
 • سه شنبه 29 ام 10:30:00 29.99°C 29.99°C
فشار هوا1000 %
رطوبت58 %
سرعت باد3.7 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 32.12°C 33.05°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 31.65°C 32.58°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 32.34°C 32.58°C

Bushehr

IR , Bushehr

33.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1011 %
رطوبت25 %
سرعت باد3.42 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 29.31°C 29.31°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 28.63°C 29.08°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 26.94°C 27.73°C

Fars

IR , Fars

29.31°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1009 %
رطوبت14 %
سرعت باد5.45 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 29.73°C 29.73°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 27.86°C 29.11°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 26.54°C 27.6°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

29.73°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1016 %
رطوبت35 %
سرعت باد0.82 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 21.81°C 21.81°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 20.6°C 21.41°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 19.11°C 20.01°C

Kerman

IR , Kerman

21.81°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1024 %
رطوبت59 %
سرعت باد1.71 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 19.27°C 25.71°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 20.43°C 22.75°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 20.52°C 21.15°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

19.27°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت19 %
سرعت باد5.1 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 34.04°C 34.04°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 29.95°C 32.68°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 28.7°C 30.48°C

Qom

IR , Qom

34.04°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت44 %
سرعت باد4.96 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 24.79°C 25.33°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 23.53°C 24.37°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 22.43°C 23.22°C

Qazvin

IR , Qazvin

24.79°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت34 %
سرعت باد3.89 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 26.98°C 26.98°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 26.22°C 26.73°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 24.92°C 25.61°C

Semnan

IR , Semnan

26.98°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت19 %
سرعت باد5.24 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 30.42°C 30.42°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 27.77°C 29.54°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 25.86°C 27.38°C

Yazd

IR , Yazd

30.42°C

مقداری ابری

فشار هوا1000 %
رطوبت44 %
سرعت باد2.46 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 33.03°C 36.54°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 32.45°C 35.18°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 32.95°C 34.15°C

Dubai

AE , Dubai

36.54°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت39 %
سرعت باد5.81 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 24.48°C 26.89°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 22.69°C 25.49°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 21.84°C 23.52°C

Istanbul

TR , Istanbul

26.89°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت82 %
سرعت باد2.3 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 26.52°C 27.27°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 27.25°C 27.26°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 27.28°C 27.29°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

27.27°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1001 %
رطوبت25 %
سرعت باد3.94 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 24.94°C 30.56°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 26.14°C 28.54°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 28.74°C 30.64°C

Beijing

CN , Beijing

24.94°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1009 %
رطوبت89 %
سرعت باد2.01 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 22.26°C 22.37°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 21.37°C 22.04°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 24.16°C 25.06°C

Shanghai

CN , Shanghai

22.37°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت86 %
سرعت باد3 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 29.75°C 30.02°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 28.79°C 29.61°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 28.8°C 29.21°C

Bangkok

TH , Bangkok

30.02°C

مقداری ابری

فشار هوا1013 %
رطوبت28 %
سرعت باد5.54 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 23.86°C 28.99°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 21.61°C 26.53°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 19.94°C 22.96°C

Yerevan

AM , Yerevan

28.99°C

مقداری ابری

فشار هوا1011 %
رطوبت78 %
سرعت باد2.21 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 27.56°C 27.83°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 26.91°C 27.52°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 27°C 27.28°C

Jakarta

ID , Jakarta

27.83°C

باران سبک

فشار هوا998 %
رطوبت24 %
سرعت باد2.55 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 31.62°C 33.49°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 33.8°C 34.42°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 35.4°C 36.36°C

Mecca

US , Mecca

33.49°C

آسمان صاف

فشار هوا1004 %
رطوبت8 %
سرعت باد4.67 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 41.32°C 41.32°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 38.72°C 40.45°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 35.98°C 37.76°C

Karbala

IQ , Karbala

41.32°C

آسمان صاف

فشار هوا1001 %
رطوبت52 %
سرعت باد1.17 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 34.05°C 34.97°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 33.23°C 34.39°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 32.67°C 33.44°C

Doha

QA , Doha

34.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت64 %
سرعت باد1.81 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 20.87°C 23.83°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 18.75°C 22.14°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 17.51°C 19.62°C

Sofia

BG , Sofia

23.83°C

باران سبک

فشار هوا1001 %
رطوبت52 %
سرعت باد1.17 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 34.05°C 34.97°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 33.23°C 34.39°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 32.67°C 33.44°C

Doha

QA , Doha

34.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت56 %
سرعت باد3.75 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 28.55°C 28.76°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 28.67°C 28.91°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 22.87°C 24.76°C

Moscow

US , Moscow

28.55°C

آسمان صاف

فشار هوا1010 %
رطوبت45 %
سرعت باد7.66 meter/sec
 • دوشنبه 28 ام 22:30:00 23.83°C 26.04°C
 • سه شنبه 29 ام 01:30:00 26.2°C 30.95°C
 • سه شنبه 29 ام 04:30:00 29.61°C 32.5°C

London

US , London

23.83°C

آسمان صاف